Betingelser

Salgs- og Leveringsbetingelser for Backner ApS

Generelle bestemmelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder i alle tilfælde for kunde/leverandørforholdet med Backner ApS, medmindre der foreligger en af Backner ApS affattet anden skriftlig aftale vedrørende en eller flere af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser. De nedenfor anførte salgs- og leveringsbetingelser går, uanset eventuelle af køber anførte købsbetingelser, forud for sådanne, medmindre Backner ApS skriftligt har accepteret dette. Backner fungerer kun på B2B niveau, vi accepterer ikke privat køb.

Kataloger, brochure, salgsmateriale m.v.

De i Backner ApS’ brochurer, salgsmaterialer eller lignende anførte illustrationer, angivelser af mål, vægt eller lignende er uden forbindende for Backner ApS, der forbeholder sig ret til ændringer i udførelsen eller salg af produkter uden foregående varsel til køber. Ingen af de af Backner ApS udleveret salgsspecifikationer, det være sig kataloger, tilbud, ordrebekræftelser, eller lignende må uden Backner ApS ’s samtykke kopieres og/eller anvendes overfor tredjemand.

Tilbud

Alle afgivne tilbud skal forstås som fritblivende og er - hvis ikke andet er angivet – gældende i 8 dage fra tilbudsdatoen. Endvidere er mellemsalg af tilbudte vare altid forbeholdt, også selvom dette ikke er udtrykkeligt anført i tilbudet.

Ordrer

Direkte indsendte ordrer eller ordrer optaget gennem Backner ApS’s repræsentanter; ændringer eller udvidelser af ordrer samt mundtlig aftale er kun gældende, når de er skriftligt bekræftet af Backner ApS.

Forbehold for levering

Alle ordrebekræftelser er angivet med forbehold af force majeure, såsom strejke, lock-out, brand, krig, borgerlige uroligheder, import- eller eksportrestrektioner, transportforhindringer m.v. samt med forbehold for uforudsete driftsforstyrrelser, udebleven eller forsinkede leverancer fra underleverandører. Såfremt ordrer ikke kan opfyldes af sådanne årsager er Backner ApS fri for ansvar. Dette gælder uanset om er muligt at fremskaffe en tilsvarende vare fra andre leverandører end den leverandør, der normalt skulle foretage leverancen af de tilbudte eller ordrebekræftede varer. Backner ApS forbeholder sig ret til over- eller udlevering ved specialproducerede varer med indtil 10% at de aftalte ordremængder.

Leveringstider

De angivne leveringstider regnes fra modtagelse af de fulde og endelige instruktioner, og er så nøjagtige som muligt. Backner ApS påtegner sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab i anledning af overskridelse af leveringstiderne, og en overskridelse berettiger heller ikke køber til at annullere ordren, medmindre der er tale om en væsentlig forsinkelse. Backner ApS forbeholder sig ret til at foretage delleveringer, medmindre andet er aftalt.

Fragtomkostninger, forsendelsesrisiko, ekspeditionsgebyr

Fragtomkostninger afholdes af køber, medmindre andet er aftalt. Forsendelser sker for købers risiko, også i tilfælde af fragtfri levering.

Fragt afregnes efter følgende takster:

Produkter, der skal sendes med GLS, har følgende forsendelsesomkostninger baseret på vægt:
0-15 kg = 100 kr.
15-40 kg = 265 kr.
Over 40kg = 350 kr.

Produkter, der skal sendes med FREJA på grund af deres størrelse og vægt, har følgende forsendelsesomkostninger: 530 kr.

For leverancer under et beløb på 500 kr. beregnes et ekspeditionsgeyr på 50 kr.

Priser

Hvor andet ikke er aftalt, er de angivne priser gældende listepriser på tidspunktet for afgivelsen af ordrebekræftelsen. Backner ApS forbeholder sig ret til at regulere priserne uden forudgående varsel. Overskrider en prisstigningen 10% af den i ordrebekræftede opgivende pris – og prisstigningen ikke skyldes ændringer i valutakurser – kan køber dog vælge at annullere ordren. Alle priser er ekskl. moms og afgifter.

Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til det købte overgår først til køber når hele den aftalte købesum er betalt.

Betaling, renter og rykkergebyr

Betalingsbetingelserne er 15 dage netto, med mindre andet er anført i tilbud, ordrebekræftelse eller faktura. Sker betaling ikke til forfaldstid, debiteres 2% rente pr. påbegyndt måned efter forfaldsdato. Evt. kontantrabat beregnes af fakturabeløbet ekskl. moms, afgifter, emballage og fragt. Ved udsendelse af betalingspåmindelse påregnes et rykkergebyr.

Annullering, udskydelse og returnering

Annullering og udskydelse af levering af ordren kan kun ske efter forudgående aftale og mod debitering af Backner ApS’ omkostninger. Lagervarer tages kun retur efter forudgående aftale og kun mod debitering af et gebyr. Returnering sker for købers regning og risiko, specialforarbejdede varer eller specielt fremskaffede varer tages ikke retur.

Produktansvar

Backner ApS er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Backner ApS. Bortset fra grov uagtsomhed er Backner ApS ikke ansvarlig for skader på fast ejendom elle løsøre, som indtræder, medens leverancen er i købers besiddelse. På samme vilkår er Backner ApS ej heller ansvarlig for skader på og fra de produkter, der er forårsaget af køber på og fra de produkter, hvori disse indgår. Backner ApS er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning Backner ApS måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Backner ApS skadesløs i samme omfang, som Backner ApS’ ansvar er begrænset i henhold til foranstående.

Mangler og reklamationer

Mangler, der skyldes fejl begået af Backner ApS, giver køber ret til at kræve omlevering eller ved mindre væsentlige mangler ret til forholdsmæssigt afslag i købesummen. I tilfælde af omlevering af varer er leveringen underkastet de samme leveringsbetingelser og forbehold, som var gældende ved den oprindelige leverance, Kun hvis omlevering ikke kan ske, har køber en ret til at kræve en erstatning. Erstatningen kan dog aldrig overstige de mangelfulde vares fakturapris. Ud over ovennævnte påtager Backner ApS sig intet ansvar for direkte eller indirekte skader eller tab i anledning af mangler. Farve- eller materialeændringer kan forekomme på varer efter deres ibrugtagning, som normalt følger af sollys eller vejrligets påvirkning og betragtes derfor ikke som mangler. Reklamationer skal altid modtages straks, skriftligt og senest 8 dage efter, at manglerne er opdaget eller burde være opdaget.

Lige tilføjet til din ønskeliste:
Min ønskeliste
Du har lige tilføjet dette produkt til vognen: